Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o zawarciu umowy programowej, uchwale Ząrzadu w sprawie emisji obligacji oraz podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń (Raport 24/2017) 11 / 7 / 2017

Temat: Informacja o zawarciu umowy programowej, uchwale Zarządu w sprawie emisji obligacji oraz o podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu
bieżącego nr 14/2017 oraz do uchwały z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Spółkę
programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej
maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji („Program”), niniejszym
informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2017 r.:
1. Spółka zawarła z MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę programową dotyczącą przeprowadzenia
Programu;
2. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 o przeprowadzeniu w ramach Programu emisji pierwszej serii obligacji
oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów)
złotych (dalej: „Obligacje”) oraz przyjęciu projektu warunków emisji Obligacji, tj.:
– Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci dokumentu),
zabezpieczone, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z
późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej;
– Obligacje będą emitowane na okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat;
– Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR powiększoną o marżę ustaloną na warunkach
rynkowych;
– Celem emisji Obligacji będzie zrefinansowanie zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez Spółkę obligacji
serii I/2014 lub zadłużenia finansowego, które zostało zaciągnięte w celu zrefinansowania obligacji serii I/2014;
– Obligacje będą zabezpieczone:
• zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej
także: „Administrator Zastawu”) z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia wraz z blokadą do rachunku
papierów wartościowych ustanowionym na należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem
ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale
zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317,
dalej także: „Elzab”) do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;
• zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Administratora Zastawu na wszelkich prawach, roszczeniach i
wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących z tytułu umowy rachunku
zastrzeżonego prowadzonego przez MBANK S.A, o którym mowa w warunkach emisji Obligacji, obejmujących w
szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy
najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;
– Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
– o dojściu emisji do skutku oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, w szczególności marży, Spółka
poinformuje odrębnym komunikatem.
3. W związku z okolicznościami wskazanymi w pkt 2 powyżej oraz treścią warunków emisji obligacji zwykłych, na
okaziciela serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015
r. (dalej: „Obligacje Serii I/2015”), Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2, na mocy której postanowił o zabezpieczeniu
wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji Serii I/2015 poprzez ustanowienie:
(i) zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia wraz z blokadą do rachunku papierów
wartościowych na należących do Spółki zdematerializowanych akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem
ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale
zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;
(ii) zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno
istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez
MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie dla Spółki, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat
zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć
milionów złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;
z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie Obligacji Serii I/2015 zostanie ustanowione pod warunkiem jednoczesnego
zawarcia umów zastawów rejestrowych oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji, o których mowa w pkt
2 powyżej.