Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki (Raport 2/2017) 10 / 2 / 2017

Temat: Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 roku Spółka powzięła
informację o wejściu w życie porozumienia co do wspólnego nabywania od 1% do 9,99% akcji Spółki w okresie
12 miesięcy od daty wejścia w życie porozumienia pośrednio poprzez spółkę celową zawartego przez Roberta
Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Tomasz Bogutyna – Członka Rady Nadzorczej
Spółki, Krzysztofa Morawskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, Jarosława Wilka – Wiceprezesa Zarządu Spółki,
Andrzeja Wawra – Członka Zarządu Spółki, Jerzego Popławskiego – Wiceprezesa Zarządu ZUK Elzab S.A. (spółki
zależnej Comp S.A.), a także niezwiązaną ze Spółką osobą fizyczną. Nabywanie akcji Spółki będzie uzależnione od
objęcia lub nabycia udziałów w spółce celowej przez Strony, pozyskania przez spółkę celową finansowania
zewnętrznego na powyższy cel oraz warunków finansowych wynegocjowanych przez Zarząd spółki celowej. W
skład Zarządu spółki celowej odpowiedzialnego za poszukiwanie finansowania, prowadzenie negocjacji i
przeprowadzenie ewentualnych transakcji związanych z finansowaniem nabycia akcji Spółki przez spółkę celową
lub samym nabyciem akcji Spółki przez spółkę celową wchodzić będą: Robert Tomaszewski oraz Tomasz
Bogutyn.