Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (Raport 3/2017) 10 / 2 / 2017

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art.69 ust 1 pkt 1 ) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: „ ALTUS TFI
SA”, „Towarzystwo”), zawiadamiam, iż udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI SA w ogólnej
liczbie głosów w COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”) przekroczył 10%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Przekroczenie progu
10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 7 lutego 2017 r. transakcji nabycia na
rynku regulowanym 174 561 akcji Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
posiadały łącznie 571 361 akcji Spółki, stanowiących 9,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
wykonywania 571 361 głosów, co stanowi 9,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i
ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze
inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 745 922 akcji Spółki, stanowiących 12,60%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 745 922 głosów w Spółce, co stanowi 12,60% w
ogólnej licznie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188 .
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”