Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustanowieniu jednego z zastawów na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 (Raport 32/2017) 8 / 8 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu jednego z zastawów na zabezpieczenie obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z
dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 08 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w
dniu 07 sierpnia 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI
Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i
wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy
rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi
75.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione jedno z zabezpieczeń obligacji serii
I/2015. O zawarciu umowy zastawniczej oraz jej szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym
nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.