Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 (Raport 31/2017) 1 / 8 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z
dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w
dniu 31 lipca 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział
Gospodarczy – Rejestr Zastawów dwóch zastawów rejestrowych na (1) 3.719.009 akcji zwykłych, na okaziciela w
kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. oraz (2) wszelkich prawach,
roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu
umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego z
zastawów wynosi 54.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie
obligacji serii I/2017 określone w Warunkach Emisji Obligacji. O zawarciu umów zastawniczych oraz ich
szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.