Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 25/2016) 20 / 9 / 2016

Temat: Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 22/2016 oraz raportu
bieżącego z dnia 15 września 2016 r. nr 24/2016 niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2016 r. na
Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A., podjęta została następująca
uchwała:
Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji serii
I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 („Obligacje”) wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w
Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2014 (dwa
tysiące czternastego) roku, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 21 (dwudziestego pierwszego) lipca
2014 (dwa tysiące czternastego) roku oraz uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 (dwudziestego drugiego)
lipca 2014 (dwa tysiące czternastego), z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji Obligacji oraz (ii)
wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (h)
lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015, co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w
rozumieniu pkt 8.1 (j) warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji serii
I/2015 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii za każdą Obligację w
wysokości 0,5 p.p. wartości nominalnej każdej Obligacji płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej
uchwały,
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie
nie wyższym niż 4,5 w terminie do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o której mowa pkt c) powyżej
w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
1. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do
EBITDA do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku;
2. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z
naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015 – do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków
Emisji tj. 28 lipca 2017 roku.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c niniejszej uchwały w
przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1
(j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku (dla uniknięcia wątpliwości niniejsza
zgoda będzie także dotyczyła współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt
10.1. lit a warunków emisji obligacji serii I/2015).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2015 zgody
na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji
serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku.