Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 25/2016) 20 / 9 / 2016

Temat: Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 22/2016 oraz raportu
bieżącego z dnia 15 września 2016 r. nr 24/2016 niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2016 r. na
Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A., podjęta została następująca
uchwała:
Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji serii
I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 („Obligacje”) wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w
Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2014 (dwa
tysiące czternastego) roku, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 21 (dwudziestego pierwszego) lipca
2014 (dwa tysiące czternastego) roku oraz uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 (dwudziestego drugiego)
lipca 2014 (dwa tysiące czternastego), z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji Obligacji oraz (ii)
wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (h)
lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015, co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w
rozumieniu pkt 8.1 (j) warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji serii
I/2015 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii za każdą Obligację w
wysokości 0,5 p.p. wartości nominalnej każdej Obligacji płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej
uchwały,
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie
nie wyższym niż 4,5 w terminie do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o której mowa pkt c) powyżej
w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
1. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do
EBITDA do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku;
2. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z
naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015 – do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków
Emisji tj. 28 lipca 2017 roku.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c niniejszej uchwały w
przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1
(j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku (dla uniknięcia wątpliwości niniejsza
zgoda będzie także dotyczyła współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt
10.1. lit a warunków emisji obligacji serii I/2015).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2015 zgody
na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji
serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close