Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 26/2016) 20 / 9 / 2016

Temat: Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 23/2016 niniejszym informuje,
że w dniu 20 września 2016 r. na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp
S.A., podjęta została następująca uchwała:
Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji serii
I/2015 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 („Obligacje”) wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w
Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie emisji obligacji
serii I/2015, z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji Obligacji oraz (ii)
wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I/2014 opisanego w pkt 8.1 (h)
lit. A warunków emisji obligacji serii I/2014, co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w
rozumieniu pkt 8.1 (j) warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji serii
I/2014 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2014,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii za każdą Obligację w
wysokości 0,5 p.p. wartości nominalnej każdej Obligacji płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej
uchwały;
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie
nie wyższym niż 4,5 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. (dla uniknięcia wątpliwości niniejsze dotyczy także
współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt 10.1. lit a Warunków Emisji), a
po dniu 31 grudnia 2017 r. (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w nawiasie powyżej) nie wyższym niż poziom
określony w warunkach emisji Obligacji; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o której mowa pkt c) powyżej
w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
1. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do
EBITDA;
2. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z
naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2014.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c niniejszej uchwały w
przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1
(j) warunków emisji obligacji serii I/2014 w terminie do dnia wykupu tych obligacji tj. 28 lipca 2017 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.