Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 26/2016) 20 / 9 / 2016

Temat: Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr 23/2016 niniejszym informuje,
że w dniu 20 września 2016 r. na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp
S.A., podjęta została następująca uchwała:
Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji serii
I/2015 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2015 („Obligacje”) wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w
Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie emisji obligacji
serii I/2015, z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji Obligacji oraz (ii)
wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji obligacji serii I/2014 opisanego w pkt 8.1 (h)
lit. A warunków emisji obligacji serii I/2014, co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w
rozumieniu pkt 8.1 (j) warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji serii
I/2014 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2014,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii za każdą Obligację w
wysokości 0,5 p.p. wartości nominalnej każdej Obligacji płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej
uchwały;
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na poziomie
nie wyższym niż 4,5 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. (dla uniknięcia wątpliwości niniejsze dotyczy także
współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt 10.1. lit a Warunków Emisji), a
po dniu 31 grudnia 2017 r. (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w nawiasie powyżej) nie wyższym niż poziom
określony w warunkach emisji Obligacji; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o której mowa pkt c) powyżej
w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
1. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do
EBITDA;
2. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji Obligacji
opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji pozostałych obligacji Emitenta w zw. z
naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2014.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c niniejszej uchwały w
przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1
(j) warunków emisji obligacji serii I/2014 w terminie do dnia wykupu tych obligacji tj. 28 lipca 2017 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close