Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 24/2016) 15 / 9 / 2016

Temat: Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 września 2016 r. podjął uchwałę o zmianie projektu
uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014. Informację o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
wraz z projektem uchwały spółka Comp S.A. przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr
22/2016.
Skorygowany projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii I/2014 stanowi załącznik do
niniejszego raportu.

Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 („Obligacje”) wyemitowanych przez
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta
z dnia 30 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 21 lipca 2014 r.
oraz uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 lipca 2014 r., z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji
Obligacji oraz (ii) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji
obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015,
co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (j)
warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji
serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii
w wysokości [●] za każdą Obligację płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od
dnia podjęcia niniejszej uchwały,
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto
do EBITDA na poziomie nie wyższym niż [●] w terminie do Dnia Wykupu w rozumieniu
Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o
której mowa pkt c) powyżej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
3. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w
postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA do Dnia Wykupu w rozumieniu
Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku;
4. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji
pozostałych obligacji Emitenta w zw. z naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji
obligacji serii I/2015 – do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017
roku.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania
wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń
warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c
niniejszej uchwały w przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku
Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w
terminie do końca 2017 roku (dla uniknięcia wątpliwości niniejsza zgoda będzie także
dotyczyła współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt
10.1. lit a warunków emisji obligacji serii I/2015).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy
obligacji serii I/2015 zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt
8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie
została podjęta.
Oddano ____ głosów ważnych, w tym: głosów „za” ____, głosów „przeciw” ____, głosów
„wstrzymujących się” ____.
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi ____ %.