Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 24/2016) 15 / 9 / 2016

Temat: Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 września 2016 r. podjął uchwałę o zmianie projektu
uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014. Informację o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
wraz z projektem uchwały spółka Comp S.A. przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr
22/2016.
Skorygowany projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii I/2014 stanowi załącznik do
niniejszego raportu.

Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii I/2014 wyemitowanych przez Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadków Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji serii I/2014 oraz stwierdzenia braku możliwości żądania wcześniejszego
wykupu Obligacji
§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii I/2014 („Obligacje”) wyemitowanych przez
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta
z dnia 30 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 21 lipca 2014 r.
oraz uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 lipca 2014 r., z uwagi na:
a) (i) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji
Obligacji oraz (ii) wystąpienie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków emisji
obligacji serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji obligacji serii I/2015,
co doprowadzało do wystąpienia (iii) Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (j)
warunków emisji Obligacji oraz (iv) Przypadku Naruszenia warunków emisji obligacji
serii I/2015 opisanego w pkt 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015,
b) treść pkt 8.3 warunków emisji Obligacji, oraz
c) deklarację Emitenta zapłaty na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii
w wysokości [●] za każdą Obligację płatnej za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni od
dnia podjęcia niniejszej uchwały,
pod warunkiem:
1. utrzymania współczynnika opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. Wskaźnika Zadłużenia Netto
do EBITDA na poziomie nie wyższym niż [●] w terminie do Dnia Wykupu w rozumieniu
Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku; oraz
2. zapłaty przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy jednorazowej, dodatkowej premii, o
której mowa pkt c) powyżej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
postanawia:
3. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 (h) lit. A tj. naruszenia wskaźnika finansowego w
postaci Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA do Dnia Wykupu w rozumieniu
Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017 roku;
4. wyrazić zgodę na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu warunków
emisji Obligacji opisanego w pkt 8.1 (j) tj. przypadek naruszenia warunków emisji
pozostałych obligacji Emitenta w zw. z naruszeniem pkt 8.1 (h) lit. A warunków emisji
obligacji serii I/2015 – do Dnia Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji tj. 28 lipca 2017
roku.
Tak długo jak spełniony będzie powyższy warunek, Obligatariusze nie mają prawa żądania
wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powyżej opisanymi przypadkami naruszeń
warunków emisji Obligacji.
§ 2
Emitent wypłaci Obligatariuszom jednorazową, dodatkową premię, o której mowa w § 1 pkt c
niniejszej uchwały w przypadku: wyrażenia zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku
Naruszenia w rozumieniu pkt 8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w
terminie do końca 2017 roku (dla uniknięcia wątpliwości niniejsza zgoda będzie także
dotyczyła współczynnika badanego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z pkt
10.1. lit a warunków emisji obligacji serii I/2015).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia przez zgromadzenie obligatariuszy
obligacji serii I/2015 zgody na wystąpienie i trwanie Przypadku Naruszenia w rozumieniu pkt
8.1 (h) lit. A oraz 8.1 (j) warunków emisji obligacji serii I/2015 w terminie do końca 2017 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie
została podjęta.
Oddano ____ głosów ważnych, w tym: głosów „za” ____, głosów „przeciw” ____, głosów
„wstrzymujących się” ____.
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi ____ %.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close