Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki (Raport: 2/2013) 18 / 1 / 2013

Temat: Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od AVIVA Investors Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie, informację o następującej treści:
„Działając na podstawie art 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), Aviva Investors Poland SA,
działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej, Fundusze”) niniejszym informuje, ze w wyniku transakcji sprzedaży
akcji spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 14 stycznia br. (rozliczanej w
dniu 17 stycznia br), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
W konsekwencji ww. zdarzenia:
1. Fundusze posiadają łącznie 251 999 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,26% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 251 999 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 4.26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 251 999 głosów, które stanowią 4,26%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Przed ww. zmianą:
1. Fundusze posiadały łącznie 301 999 sztuk akcji Spółki stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i
uprawniających do 301 999 głosów, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA. jako zarządzający, może w ćmieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 301 999 sztuk akcji Spółki,
stanowiących 5.10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 301 999 głosów, co stanowiło 5,10% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”