Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 3/2013) 18 / 1 / 2013

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA
BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U- Nr 154 pyz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 10 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 14 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 242 925
sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,10% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
242 925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,67% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał
342 925 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,79% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 342.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,59% ogólnej liczby głosów.”