Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. (Raport: 20/2014) 16 / 6 / 2014

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”),
zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Comp S.A. o zamiarze połączenia Comp S.A. (zwanej dalej również
„Comp” lub „Spółką Przejmującą”), z następującymi spółkami:
1. spółką „Safe Computing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230
Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale
zakładowym 5.949.000,00 złotych, zwaną dalej również „Safe Computing” lub „Spółką Przejmowaną 1”; oraz
2. spółką Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadająca numer NIP:
5210087300, posiadająca numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w
całości, zwaną dalej również „Big Vent” lub „Spółką Przejmowaną 2”; oraz
3. spółką „Meritum – Doradztwo i szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000246121, posiadająca numer NIP: 5262897287, posiadająca numer REGON: 010738985, o
kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, zwaną dalej również „Meritum” lub „Spółką Przejmowaną 3”.
Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Safe
Computing, Big Vent i Mertium (Spółek Przejmowanych) na Comp (Spółkę Przejmującą). Z uwagi na to, iż Comp
(Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1),
100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym
Meritum (Spółki Przejmowanej 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego
Comp (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 514 Ksh.
Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Comp, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym „Planem Połączenia”),
nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Comp podejmującego uchwałę w sprawie
połączenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o
połączeniu, zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2014 roku (raport bieżący nr 15/2014 z dnia 29 maja 2014 roku).
W terminie od dnia 29 maja 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Comp, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia,
akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Comp pod adresem: Jutrzenki 116, 02 – 230 Warszawa, w
godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh, tj.:
1. Planem Połączenia,
2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników/Walnych
Zgromadzeń Spółek Przejmowanych o połączeniu spółek,
4. projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej,
5. ustaleniem wartości majątku Spółek Przejmowanych,
6. oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzonymi dla
celów połączenia.
Od dnia 29 maja 2014 roku akcjonariusze Comp mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Comp
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close