Aneks do umowy z Prokom Software (Raport: 46/2006) 20 / 10 / 2006

Temat: Aneks do umowy z Prokom Software

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje że w dniu 19 października 2006 roku COMP SA (Spółka) zawarł z Prokom Software SA (Prokom) oraz z Jackiem Papajem aneks do umowy z dnia 24 lipca 2006 roku, (o której COMP informował komunikatem RB 25/2006 z dnia 25 lipca 2006 r.).

Zawarcie aneksu spowodowane jest otrzymaną z Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd interpretacją przepisów prawa, z której wynika, iż w obecnym stanie prawnym niedopuszczalne jest przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w drodze oferty prywatnej, a taka oferta przewidziana była w dotychczasowym brzmieniu umowy.

W związku z powyższym strony umowy postanowiły zmienić strukturę transakcji w taki sposób, aby była ona zgodna z otrzymanym stanowiskiem Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W wyniku zmian do umowy z dnia 24 lipca 2006 roku wprowadzonych ww. aneksem umowne postanowienia dotyczące sposobu osiągnięcia przez Prokom 40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu COMP oraz utworzenia w COMP Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Prokom Software SA w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zwanej dalej Umową, przedstawiają się następująco:

Na mocy Aneksu z dnia 19 października 2006 roku Prokom posiada możliwość zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym COMP, docelowo do poziomu 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co, zgodnie z postanowieniami statutu COMP, uprawniać będzie Prokom do powoływania trzech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej COMP. Zwiększenie udziału Prokom może zostać dokonane w następujący sposób:

1. COMP, o ile zostaną podjęte odpowiednie uchwały przez WZA COMP, wyemituje 607.500 akcji emisji serii J, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do wszystkich udziałowców Safe Computing Sp. z o.o. Prokom obejmie maksymalnie 555.000 akcji tej emisji w zamian za aporty w postaci 4.163 udziałów Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (85% kapitału zakładowego tej spółki) oraz prawa do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfratorów IP Nefryt, co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom.

W wyniku tego Prokom obejmie akcje stanowiące, po podwyższeniu, maksymalnie 16,48% kapitału zakładowego COMP i w wyniku tego objęcia posiadać będzie łącznie nie więcej niż 1.110.000 akcji, co stanowić będzie nie więcej niż 32,96% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu COMP.

Umowa określa cenę emisyjną akcji emisji serii J na poziomie 80 PLN za jedna akcję, z zastrzeżeniem, że strony Umowy mogą uzgodnić odmienne dane powyższej emisji w zależności od wyceny aportów sporządzonej przez biegłych.

2. Po zarejestrowaniu uchwał dotyczących emisji opisanej w pkt. 1 Prokom, o ile ogłosi wezwanie (w rozumieniu art. 73 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, Dz.U.05.184.1539 – Wezwanie) w wyniku którego przekroczy 33% głosów w kapitale zakładowym COMP, zobowiązał się dokonać transakcji nabycia pierwszego pakietu 168.052 akcji (4,99% kapitału zakładowego COMP) od Jacka Papaja, w ramach Wezwania, zaś Jacek Papaj zobowiązał się do odpowiedzenia na Wezwanie powyższym pakietem akcji w całości. W przypadku redukcji zapisów w ramach Wezwania, Prokom będzie zwolniony z obowiązku nabycia pozostałych akcji objętych pierwszym pakietem.

3. Jacek Papaj złożył Prokom nieodwołalną ofertę sprzedaży drugiego pakietu 53.651 akcji COMP, po cenie zapłaconej za jedną akcję w Wezwaniu. Oferta sprzedaży może zostać przyjęta przez Prokom w odniesieniu do całości lub części akcji w tym pakiecie, w okresie 21 dni od rozliczenia Wezwania, a w szczególnych sytuacjach w terminach późniejszych. Przyjęcie oferty sprzedaży lub jej części może zostać wykonane w całości lub w części przez podmiot wskazany przez Prokom.

4.O ile Prokom ogłosi Wezwanie, COMP wyemituje 26.250 akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do Prokom w zamian za aport w postaci 245 udziałów Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (5% kapitału zakładowego tej spółki). W wyniku tego Prokom obejmie akcje stanowiące, po podwyższeniu, maksymalnie 0,77% kapitału zakładowego COMP.

Umowa określa cenę emisyjną akcji emisji serii K na poziomie 80 PLN za jedna akcję, z zastrzeżeniem, że strony Umowy mogą uzgodnić odmienne dane powyższej emisji w zależności od wyceny aportów sporządzonej przez biegłych.

Strony Umowy uzgodniły, że ich intencją jest, aby osoby trzecie posiadające rozproszone pakiety akcji COMP posiadały łącznie nie mniej niż około 35% akcji COMP.

W związku z powyższym docelowa struktura akcjonariatu COMP powinna kształtować się następująco:

Prokom SA ok. 40,01%

Jacek Papaj ok. 21,22%

Pozostali akcjonariusze ok. 38,77%

Umowa wejdzie w życie po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK; podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego COMP poprzez emisję akcji serii J i K oraz zawarcia umowy blokady i udzielenia pełnomocnictw dotyczących akcji objętych przedmiotem planowanych transakcji i zabezpieczeń.

Ponadto w ramach Umowy Prokom złożył Jackowi Papajowi nieodwołalną ofertę odkupienia od niego 339.404 akcji COMP (Opcja Put) pod następującymi warunkami zawieszającymi (spełnionymi łącznie):

a) dokonania w okresie obowiązywania Opcji Put zmian w składzie zarządu COMP lub zawieszenia jego członka, przez Radę Nadzorczą, której członkami są osoby powołane przez Prokom w wykonaniu uprawnienia określonego par. 29 ust. 3 Statutu COMP, w okresie obowiązywania Opcji Put, albo Radę Nadzorczą, której członkami będą osoby powołane uchwałą lub uchwałami Walnego Zgromadzenia COMP zwołanego przez Zarząd Spółki po osiągnięciu przez Prokom 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu COMP w okresie obowiązywania Opcji Put, w przypadku nie wykonania przez Prokom uprawnienia określonego par. 29 ust. 3 Statutu COMP, oraz

b) wyrażenia przez Jacka Papaja i doręczenia Prokom sprzeciwu wobec takiej zmiany lub zawieszenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany lub zawieszenia.

Opcja Put wchodzi w życie z chwilą osiągnięcia przez Prokom 40% akcji COMP, wygasa zaś najpóźniej w dniu 31 października 2009 roku, lub też wcześniej w dniu, w którym liczba akcji COMP posiadanych przez Jacka Papaja będzie mniejsza niż 570.000 sztuk.

Przyjęcie oferty w odniesieniu do części akcji będących przedmiotem oferty kupna powoduje wygaśnięcie oferty kupna co do pozostałych akcji będących przedmiotem Opcji Put.

Prokom zobowiązany jest w terminie szesnastu miesięcy od daty doręczenia mu oświadczenia o przyjęciu oferty kupna do nabycia akcji objętych przyjętą Opcją Put, a Jacek Papaj zobowiązany jest w tym terminie stosownie do wskazań Prokom sprzedać mu akcje objęte Opcją Put za cenę stanowiącą iloczyn ilości akcji, w odniesieniu do których Jacek Papaj złożył oświadczenie o przyjęciu oferty kupna i średniej ceny rynkowej jednej akcji z okresu dwóch miesięcy przed dniem doręczenia Prokom oświadczenia o przyjęciu Opcji Put.

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń zdefiniowanych w umowie i aneksie COMP może być zobowiązany do zapłacenia Prokom kary umownej w wysokości 5 000 000 zł za każdy taki przypadek.

W przypadku jeśli do czasu przekroczenia przez Prokom 40% udziału w kapitale i głosach na WZA COMP, COMP w jakikolwiek sposób bez zgody Prokom zbędzie lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzi opisanymi w załącznikach do umowy aktywami krytpograficznymi oraz udziałami w spółce Techlab 2000 sp. z o.o., COMP zapłaci Prokom 10 000 000 zł kary za każdy taki przypadek.

Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Aneks przewiduje, że nie później niż do dnia odbycia walnego zgromadzenia, które zostanie zwołane celem podjęcia uchwały o emisji akcji serii J, strony uzgodnią model funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego i zawrą stosowną umowę o współpracy. Natomiast nie później niż od dnia osiągnięcia przez Prokom 40% udziału w kapitale zakładowym COMP, strony doprowadzą do przejęcia przez COMP zadań Centrum Kompetencyjnego w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej Prokom Software SA.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close