Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Znaczące umowy z Telekomunikacją Polską SA (Raport: 47/2006) 7 / 11 / 2006

Temat: Znaczące umowy z Telekomunikacją Polską SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał informację o podpisaniu dwóch umów z 17 października 2006 roku z Telekomunikacją Polską SA. Przedmiotem umów jest dostawa sprzętu i oprogramowania, a także wdrożenie, szkolenie i serwisowanie Zapory Sieciowej w CPD TP SA.

Wartość przedmiotu pierwszej umowy to 1 612 433 dolary amerykańskie i 81 centów. Przewidywany termin realizacji dostaw i wdrożenia obejmuje okres od listopada 2006 do marca 2007. Tytułem gwarancji należytego wykonania umowy COMP przedstawi gwarancję bankową na kwotę 10% wartości umowy. Dodatkowo możliwe jest w wypadku nienależytego wykonania prac, których dotyczy umowa nałożenie na COMP kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości umowy.

Wartość przedmiotu drugiej umowy to 1 557 016 dolary amerykańskie i 45 centów. Przewidywany termin realizacji dostaw i wdrożenia obejmuje okres od listopada 2006 do marca 2007. Tytułem gwarancji należytego wykonania umowy COMP przedstawi gwarancję bankową na kwotę 10% wartości umowy. Dodatkowo możliwe jest w wypadku nienależytego wykonania prac, których dotyczy umowa nałożenie na COMP kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości umowy.

Umowy spełniają kryterium umowy znaczącej zgodnie z zapisami Par 2 ust 1 punkt 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Sumaryczna wartość umów na dzień otrzymania informacji o podpisaniu umów wynosi 9 551 138 złotych i 36 groszy.