Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2014 (Raport: 7/2015) 29 / 4 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 581 842 523 336 138 889 124 279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 991 49 435 11 694 11 740
Zysk (strata) brutto 39 866 46 530 9 516 11 050
Zysk (strata) netto 26 397 34 084 6 301 8 094
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 887 31 949 5 225 7 587
Całkowity dochód 26 747 34 136 6 385 8 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 406 48 640 2 245 11 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 654) (32 450) (6 840) (7 706)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 534 (27 856) 8 005 (6 615)
Przepływy pieniężne netto, razem 14 286 (11 666) 3 410 (2 770)
Średnia ważona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Rozwodniona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 4,34 6,20 1,04 1,47
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,34 6,20 1,04 1,47
Aktywa razem 803 332 639 986 188 474 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 363 811 228 681 85 356 55 141
Zobowiązania długoterminowe 56 685 22 997 13 299 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 307 126 205 684 72 056 49 596
Kapitał własny 439 521 411 305 103 118 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 420 035 399 427 98 547 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 471 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,27 69,50 17,42 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,27 69,50 17,42 16,76

Więcej na: biznes.pap.pl