Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2010 – korekta (Raport: 15_1/2011) 2 / 6 / 2011

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 259917 240731 64909 55460
Zysk (strata) z działalności operac 23535 22188 5877 5112
yjnej
Zysk (strata) brutto 26848 24432 6705 5629
Zysk (strata) netto 25277 21000 6312 4838
Zysk (strata) netto przypadający ak 25427 20231 6350 4661
cjonariuszom jednostki dominującej
Całkowity dochód 25608 25166 6395 5798
Przepływy pieniężne netto z działal (3636) 45236 (908) 10422
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (9204) (27241) (2298) (6276)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (437) (10377) (109) (2391)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (13277) 7618 (3316) 1755
Średnia ważona liczba akcji 4554027 4747899 4554027 4747899
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,58 4,26 1,39 0,98
(w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 5,36 4,26 1,34 0,98
akcję zwykłą (w zł / EUR)
Aktywa razem 460219 420270 116208 102300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 126909 84140 32045 20481
nia
Zobowiązania długoterminowe 22596 7505 5706 1827
Zobowiązania krótkoterminowe 104313 76635 26340 18654
Kapitał własny 333310 336130 84163 81819
Kapitał własny przypadający akcjona 331995 332313 83831 80890
riuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2997 2889
Liczba akcji biorących udział w dyw 4415547 4747899 4415547 4747899
idendzie
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Wartość księgowa na jedną akcję (w 75,49 70,80 19,06 17,23
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 70,20 70,80 17,73 17,23
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2010
2 – 2009
3 – 2010
4 – 2009

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close