Roczne sprawozdanie jednostkowe 2010 – korekta (Raport: 14_1/2011) 2 / 6 / 2011

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 202610 194098 50597 44717
Zysk (strata) z działalności operac 10558 11336 2637 2612
yjnej
Zysk (strata) brutto 19887 9497 4966 2188
Zysk (strata) netto 20791 8026 5192 1849
Całkowity dochód 20832 7252 5202 1859
Przepływy pieniężne netto z działal (9044) 40171 (2259) 9255
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (45) (20579) (11) (4741)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (4896) (10618) (1223) (2446)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (13985) 8974 (3493) 2068
Liczba akcji (rozwodniona) 4554027 4747899 4554027 4747899
Średnia ważona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykł 4,57 1,69 1,14 0,39
ą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (st 4,38 1,69 1,09 0,39
rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
Aktywa razem 350954 330972 88618 80564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 94147 71505 23773 17405
nia
Zobowiązania długoterminowe 20451 6952 5164 1692
Zobowiązania krótkoterminowe 73697 64553 18609 15713
Kapitał własny 256807 259467 64845 63158
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2997 2889
Liczba akcji 4415547 4747899 4415547 4747899
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Wartość księgowa na jedną akcję (w 58,16 54,65 14,69 13,30
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 54,09 54,65 13,66 13,30
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2010
2 – 2009
3 – 2010
4 – 2009

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close