Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport roczny RS 2017 (Raport 15/2018) 23 / 4 / 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 541 053 542 745 127 467 124 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 850 25 152 5 383 5 748
Zysk (strata) brutto 7 563 8 996 1 782 2 056
Zysk (strata) netto 677 (5 074) 159 (1 160)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 172 (6 467) 41 (1 478)
Całkowity dochód (1 169) (3 845) (275) (879)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 619 22 115 3 680 5 054
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 883) (43 207) (6 569) (9 874)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 449 (11 911) 2 462 (2 722)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 815) (33 003) (428) (7 542)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,04 (1,35) 0,01 (0,31)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 (1,35) 0,01 (0,31)
Aktywa razem 848 769 820 267 203 498 185 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 401 244 376 852 96 201 85 184
Zobowiązania długoterminowe 92 782 105 710 22 245 23 895
Zobowiązania krótkoterminowe 308 462 271 142 73 956 61 289
Kapitał własny 447 525 443 415 107 297 100 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 420 743 422 909 100 876 95 594
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 547 3 344
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,62 74,92 18,13 16,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,62 74,92 18,13 16,94