Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport roczny R 2017 (Raport 14/2018) 23 / 4 / 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 369 207 405 743 86 737 92 727
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 353 11 581 1 727 2 647
Zysk (strata) brutto (5 196) 5 126 (1 221) 1 171
Zysk (strata) netto (4 323) 2 240 (1 016) 512
Całkowity dochód (4 323) 2 240 (1 016) 512
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 685 183 396 42
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 059) (15 621) (5 887) (3 570)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 675 (3 090) 2 038 (706)
Przepływy pieniężne netto, razem (14 699) (18 528) (3 453) (4 234)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,90) 0,47 (0,21) 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,90) 0,47 (0,21) 0,11
Aktywa razem 658 027 675 101 157 766 152 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231 341 244 092 55 465 55 175
Zobowiązania długoterminowe 74 858 53 943 17 948 12 193
Zobowiązania krótkoterminowe 156 483 190 149 37 518 42 981
Kapitał własny 426 686 431 009 102 301 97 425
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 547 3 344
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,10 72,83 17,29 16,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,10 72,83 17,29 16,46