Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczy PSr 2022 (Raport 33/2022) 31 / 8 / 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 291 525 410 938 62 792 90 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 634 52 054 352 11 447
III. Zysk (strata) brutto (7 418) 47 872 (1 598) 10 528
IV. Zysk (strata) netto (10 780) 34 845 (2 322) 7 663
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (6 996) 33 940 (1 507) 7 464
VI. Całkowity dochód (9 186) 34 701 (1 979) 7 631
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (38 457) 8 613 (8 283) 1 894
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 207) (24 228) (4 568) (5 328)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 848 2 783 8 368 612
X. Przepływy pieniężne netto, razem (20 816) (12 832) (4 484) (2 822)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (1,46) 7,1 (0,31) 1,56
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,46) 7,1 (0,31) 1,56
XV. Aktywa razem 934 864 953 541 199 732 207 319
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 392 760 387 222 83 913 84 190
XVII. Zobowiązania długoterminowe 48 615 53 677 10 386 11 670
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 344 145 333 545 73 527 72 520
XIX. Kapitał własny 542 104 566 319 115 819 123 129
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 511 588 534 552 109 300 116 222
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 161 3 217
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,6 95,69 19,57 20,81
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  (w zł/EUR) 91,6 95,69 19,57 20,81

W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022 i dane porównywalne za okres 01-01-2021 do 30-06-2021.

W pozycjach XV – XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień 30-06-2022 i 31-12-2021.

Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2022 r.