Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021 (Raport 32/2021) 31 / 8 / 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 416 894 252 886 91 681 56 940
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 339 7 208 10 411 1 623
III. Zysk (strata) brutto 43 157 2 508 9 491 565
IV. Zysk (strata) netto 34 845 (910) 7 663 (205)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 33 940 558 7 464 126
VI. Całkowity dochód 34 701 (438) 7 631 (99)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 163 26 707 1 795 6 013
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 228) (13 272) (5 328) (2 988)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 233 (11 150) 711 (2 511)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (12 832) 2 285 (2 822) 514
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 7,1 0,12 1,56 0,03
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,1 0,12 1,56 0,03
XV. Aktywa razem 1 007 072 996 024 222 764 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 292 456 904 99 162 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 46 668 56 858 10 323 12 321
XVIII. 401 624 400 046 88 839 86 688
XIX. Kapitał własny 558 780 539 120 123 602 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 531 232 511 796 117 508 110 903
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 273 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,1 20,89 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,42 91,1 20,89 19,74

W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2021 do 30-06-2021 i dane porównywalne za okres 01-01-2020 do 30-06-2020. W pozycjach XV – XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień 30-06-2021 i 31-12-2020. Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2021r.