Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skorygowany Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 1 kwartał roku 2008 (Raport: 13_1/2008) 6 / 6 / 2008

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 48591 31829 13659 8148

Zysk (strata) z działalności operacyjne (1081) 4206 (304) 1077

j

Zysk (strata) brutto (621) 3676 (175) 941

Zysk (strata) netto (654) 2528 (184) 647

Zysk (strata) netto przypadający akcjon (567) 1874 (159) 480

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 6346 (10496) 1784 (2687)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (942) (18515) (265) (4740)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (4026) 11933 (1132) 3055

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 1378 (17078) 387 (4372)

Aktywa razem 344220 191041 97629 49371

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70588 81708 18242 21116

Zobowiązania długoterminowe 18550 44659 4794 11541

Zobowiązania krótkoterminowe 52038 37049 13448 9575

Kapitał własny 273632 109333 70715 28255

Kapitał własny przypadający akcjonarius 271402 94913 70139 24528

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3068 1783

Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285

Średnia ważona liczba akcji 3560937 2760285 3560937 2760285

Zannualizowany zysk (strata) do średnie 5,73 5,49 1,47 1,41

j ważonej liczby akcji (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,30 4,47 1,21 1,14

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 57,63 39,61 14,89 10,24

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 3394035 4747899 3394035

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 57,63 32,21 14,89 8,32

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 43910 16226 12343 4154

Zysk (strata) z działalności operacyjne (261) 1734 (73) 444

j

Zysk (strata) brutto (686) 1471 (193) 377

Zysk (strata) netto (645) 909 (181) 233

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 471 (12779) 132 (3271)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (814) (727) (229) (186)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3978) 2041 (1118) 522

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (4321) (11465) (1215) (2935)

Aktywa razem 310109 133878 87954 34598

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63831 51229 18104 13239

Zobowiązania długoterminowe 17965 24107 5095 6230

Zobowiązania krótkoterminowe 45866 27122 13009 7009

Kapitał własny 246278 82649 69850 21359

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3367 1783

Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285

Średnia ważona liczba akcji 3560937 2760285 3560937 2760285

Zannualizowany zysk (strata) do średnie 4,19 1,49 1,18 0,38

j ważonej liczby akcji (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,14 1,21 0,88 0,31

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 51,87 29,94 14,71 7,74

EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31