Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2016 r. (Raport 10/2016) 13 / 5 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 92 118 142 468 21 148 34 339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 806 16 667 185 4 017
Zysk (strata) brutto (1 377) 13 755 (316) 3 315
Zysk (strata) netto (3 243) 9 501 (745) 2 290
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 407) 8 582 (782) 2 069
Całkowity dochód (3 532) 10 058 (811) 2 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (62 010) (3 058) (14 236) (737)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 560) (4 792) (2 424) (1 155)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 110 13 035 4 846 3 142
Przepływy pieniężne netto, razem (51 460) 5 185 (11 814) 1 250
Średnia ważona liczba akcji 4 848 009 5 002 632 4 848 009 5 002 632
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 848 009 5 002 632 4 848 009 5 002 632
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,70) 1,72 (0,16) 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,70) 1,72 (0,16) 0,41
Aktywa razem 748 228 845 484 175 295 198 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302 857 396 561 70 953 93 057
Zobowiązania długoterminowe 133 692 135 302 31 321 31 750
Zobowiązania krótkoterminowe 169 165 261 259 39 632 61 307
Kapitał własny 445 371 448 923 104 342 105 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 424 779 428 469 99 517 100 544
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 466 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,25 75,85 17,63 17,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,25 75,85 17,63 17,80