Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 (Raport: 56/2005) 29 / 7 / 2005

COMP SA raport kwartalny

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 2 2 2

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-04-01 2005-01-01 2005-04-01 2005-01-01

do 2005-06- do 2005-06- do 2005-06- do 2005-06-

30 30 30 30

I. Przychody netto ze 17 872 33 267 4 451 6 940

sprzedaży produktów,

towarów i materiałów

II. Zysk (strata) z 1 904 3 964 474 827

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 3 997 5 961 995 1 243

IV. Zysk (strata) netto 3 068 4 526 764 944

V. Przepływy pieniężne 16 544 15 554 4 120 3 245

netto z działalności

operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne -3 130 -6 209 -780 -1 295

netto z działalności

inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne -2 617 14 133 -652 2 948

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 10 797 23 478 2 689 4 898

netto razem

IX. Aktywa razem 83 863 76 048 20 536 16 025

X. Zobowiązania 1 720 1 536 421 324

długoterminowe

XI. Zobowiązania 28 021 22 998 6 862 4 846

krótkoterminowe

XII. Kapitał własny 54 122 51 514 13 253 10 855

XIII. Kapitał zakładowy 5 788 5 788 1 417 1 220

XIV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 2 315 285 2 315 285 2 315 285

XV. Zysk (strata) na jedną 1,33 1,95 0,33 0,41

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVI. Wartość księgowa na 23,38 22,25 5,82 4,64

jedną akcję zwykłą (w

zł/EUR)

 

Pełny raport dostępny jest na stronie: