Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. (Raport 24/2024) 24 / 5 / 2024

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 18 kwietnia 2024 r. odpowiednio o nr 16/2024 oraz 17/2024.