Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (Raport: 15/2014) 29 / 5 / 2014

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z s iedzibą w Wars zawie, działając na pods tawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia