Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (Raport: 15/2014) 29 / 5 / 2014

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z s iedzibą w Wars zawie, działając na pods tawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close