Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 19/2010) 2 / 6 / 2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 – 1 i 402 – 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: