Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 19/2010) 2 / 6 / 2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 – 1 i 402 – 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close