Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 38/2013) 28 / 11 / 2013

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce
COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 21
listopada 2013 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał łącznie 570 583 akcji co stanowiło 9,64% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 570 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,64% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 670 278 akcji, co stanowi 11,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 670 278
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,33% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”