Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 33/2013) 23 / 10 / 2013

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AVIVA OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA
BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Comp S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 15 października 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ
WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 października 2013 roku Aviva OFE posiadał
594.195 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,04% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 594.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,04% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, na dzień 18 października 2013 roku Aviva OFE posiadał 579.195
sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,79% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających
do 579.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,79% ogólnej liczby głosów.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość zwiększania
zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu
osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20%
w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także dalszego zbycia akcji w przypadku odpowiedniego
wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.”