Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO PTE S.A. (Raport: 29/2013) 2 / 8 / 2013

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO PTE SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO PTE S.A. z siedzibą w Warszawie,
informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzane przez nie fundusze
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny
(zwany dalej „DFE”) zmniejszyły zaangażowanie poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% nastąpiło w wyniku rozliczenia oferty wezwania do sprzedaży akcji
spółki w dniu 18 lipca 2013 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 592 898 akcji co stanowiło 10,02% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 592 898 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,02% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 570 583 akcji, co stanowi 9,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia
do 570 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,64% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.”