Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych – korekta (Raport: 28/2013_2) 19 / 7 / 2013

Temat: Nabycie akcji własnych – korekta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że na skutek błędu edycyjnego w raportach bieżących 28/2013 i 28/2013_1 w
zdaniu:
„Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 372.500 zł, stanowią 2,52% kapitału zakładowego i dają
372.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.” błędnie podano liczbę głosów z nabytych akcji. Liczba głosów
powinna wynosić: 149 000.
W związku z powyższym, prawidłowa treść komunikatu brzmi:
„COMP S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 i 8
Kodeksu spółek handlowych oraz „Uchwały Nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do
dnia 31 grudnia 2013 roku do 469 513 akcji własnych Spółki” (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonej w dniu
26 czerwca 2013 r. „Oferty zakupu akcji Comp S.A.”, Spółka nabyła 149.000 akcji własnych Spółki, po średniej
cenie 67,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 372.500 zł, stanowią 2,52%
kapitału zakładowego i dają 149.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 828.639 akcji, które stanowią 14% kapitału
zakładowego i dają 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę
i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej
uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Rade Nadzorcza Spółki mogą
zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwała Zarządu, w
szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzona działalnością inwestycyjna przez
Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.”