Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiany w składzie Zarządu Spółki (Raport: 27/2008) 29 / 10 / 2008

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki otrzymała rezygnację z dniem 28.10.2008 roku z pełnienia funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Spółki przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego. Pan Andrzej Woźniakowski nie podał przyczyn złożenia rezygnacji. W dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki powołała dotychczasowego Członka Zarządu Spółki, Pana Krzysztofa Morawskiego do pełnienia od dnia 28.10.2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Morawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Krzysztof Morawski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji lub wobec których orzeczono zarząd komisaryczny. Krzysztof Morawski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Krzysztofowi Morawskiemu nie wniesiono aktu oskarżenia. Krzysztof Morawski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych.

 

Życiorys Krzysztofa Morawskiego został podany do wiadomości raportem bieżącym 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku.