Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej spółki oraz propozycja uzupełnień i zmian do projektów uchwał ZWZ nr 28 i 29/2020 (Raport 22/2020) 20 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej spółki oraz propozycja uzupełnień i zmian do projektów uchwał ZWZnr 28 i 29/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, informację następującej treści:
„Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem COMP S.A. („Spółka”) oraz podtrzymując dążenie do zdywersyfikowania doświadczenia biznesowego członków Rady Nadzorczej, niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Jacek Papaj,
2/ Grzegorz Należyty,
3/ Włodzimierz Hausner, przy czym wskazuję , że Pan Jacek Papaj jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie, obejmujące oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia oraz kandydaturami.
Ponadto, na zasadzie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przedstawiam uchwały nr 28 i 29/2020 z propozycjami uzupełnień i zmian, które będę wnosił w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia (elementy uzupełnione / zmienione zaznaczono podkreśleniami).”
W załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów przesłane do Comp S.A. oraz przekazane przez p Jacka Papaja propozycje zmian i uzupełnień do uchwał nr 28 i 29/2020.

Uchwała Nr 28/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki
do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych
w niniejszej uchwale.
§ 2.
Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 295.910 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset dziesięć);
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego
Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez
Spółkę i jednostki od niej zależne;
3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych i
0/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 150,00 PLN (sto
pięćdziesiąt złotych i 0/100);
5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość
kapitału rezerwowego;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22
lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) za pośrednictwem osób trzecich lub
powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób,
aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału
rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej
wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga
odrębnej uchwały Zarządu;
9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały
Walnego Zgromadzenia.
§ 3.
Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.
§ 4.
Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
1) Zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2024 roku;
2) Zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.
§ 5.
Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie
z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
Niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 26/2017 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy kwoty
niewykorzystanej do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 7.
Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 44.386.500,00 PLN
(czterdzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych i 0/100), poprzez
przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu
spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art.
396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał
rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz niniejszą uchwałą.
§ 8.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji
niniejszej uchwały.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Uchwała Nr 29/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
§1
Postanawia się o wdrożeniu przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu
w spółce COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej („Program
Motywacyjny”), przewidzianego do realizacji na lata 2020 – 2022, na warunkach przewidzianych w
niniejszej Uchwale. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną
określone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w Regulaminie Programu Motywacyjnego,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.
1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
1.1. Program skierowany jest do ograniczonego kręgu osób o kluczowym znaczeniu dla
Spółki, a jego celem jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do
osiągania wyznaczonych celów, stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących
osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy
wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz stworzenia zasad wynagradzania tych osób
uwarunkowanego spełnieniem ambitnych celów biznesowych.
1.2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i
współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne
osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej,
uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz
w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu
wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd
(a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki)
jako biorące udział w Programie („Osoby Uprawnione”).
2. UPRAWNIENIA
2.1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym
uprawnienia („Uprawnienie”) w postaci warunkowego prawa do:
2.1.1. objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”)
uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub
2.1.2. nabycia akcji własnych Spółki, nabytych uprzednio przez Spółkę („Akcje
Własne”).
2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1. Osoba
Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie
włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uchwała
będzie wskazywać w szczególności liczbę Uprawnień przyznanych danej Osobie
Uprawnionej wraz z ceną realizacji Uprawnienia, o której mowa w pkt. 3 Uchwały, a także,
o ile Zarząd Spółki tak postanowi w stosunku do poszczególnych Uprawnień – dodatkowe
kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień.
2.3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi Członkami Zarządu Spółki – uchwałę, o
której mowa ust. 2.2. powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.
2.4. Przyznanie Uprawnień w Programie Motywacyjnym zależy od uznania Zarządu Spółki lub
w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki – od Rady Nadzorczej Spółki i będzie
następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w ust.
2.2. i 2.3 powyżej.
2.5. Realizacja Uprawnienia, polegająca na zaoferowaniu Osobie Uprawnionej Warrantów
Subskrypcyjnych lub Akcji Własnych (łącznie zwane „Instrumentami”), uzależniona jest
od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną
Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale
oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2.6. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Uprawnień (tj.
Warrantów uprawniających do objęcia Akcji lub Akcji Własnych) nie może przekroczyć
177.545 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć).
2.7. Decyzję o wyborze Instrumentu, za pomocą którego dana Osoba Uprawniona może
zrealizować przyznane jej poszczególne Uprawnienia, podejmuje Zarząd Spółki, a
odniesieniu do Członków Zarządu Spółki –Rada Nadzorcza Spółki.
2.8. Osobom Uprawnionym, pełniącym funkcje Członka Zarządu Spółki, nie może zostać
przyznane łącznie więcej niż 50% wszystkich Uprawnień możliwych do przyznania w
ramach Programu Motywacyjnego.
2.9. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. CENA REALIZACJI UPRAWNIEŃ
3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu
Motywacyjnego nastąpi realizacja poszczególnych Uprawnień polegająca na
zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Instrumentów w liczbie wynikającej z zasad
określonych w Programie Motywacyjnym.
3.2. Cena nabycia akcji w ramach realizacji Uprawnienia (tj. cena emisyjna akcji Spółki, do
objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty Subskrypcyjne lub cena nabycia
poszczególnych Akcji Własnych) będzie równa – średniemu kursowi akcji Spółki na
zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszej Uchwały.
4. SKUP AKCJI WŁASNYCH
4.1. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki (a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki
– przez Radę Nadzorczą Spółki) decyzji o realizacji Uprawnień w formie złożenia Osobom
Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwróci się do Walnego
Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1
pkt 2 lub 8 Kodeksu spółek handlowych lub do Rady Nadzorczej celem wyrażenia zgody
na przeznaczenie do przyznania Akcji Własnych już będących w posiadaniu Spółki.
4.2. Brak którejkolwiek zgody, o której mowa w pkt 4.1. oznacza, że realizacja Uprawnień
powinna odbywać się poprzez złożenie Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów
Subskrypcyjnych. Nie wyłącza to prawa Zarządu Spółki do ponownego wniesienia do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w przedmiocie
wyrażenia zgody na nabycie Akcji Własnych w tym celu.
5. KRYTERIA PROGRAMU
5.1. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2020 uzależniona jest
od spełnienia poniższych kryterium rynkowego oraz kryteriów wynikowych:
w 10% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci zmiany kursu akcji Spółki
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że
wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu
o średnią z kursów zamknięcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w trakcie miesiąca grudnia podlegającego w danym
momencie weryfikacji roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym,
w stosunku do średniej z kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w trakcie
miesiąca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, będzie wyższa od
wyrażonej w procentach i powiększonej o 15 (piętnaście) punktów
procentowych zmiany poziomu WIG w okresie danego roku obrotowego
podlegającego weryfikacji („Kryterium Rynkowe”); lub
5.1.2. w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika
EBIDTA, przy czym przez ten wskaźnik rozumie się sumę skonsolidowanego
wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz
amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych
w danym okresie sprawozdawczym (dalej „Wskaźnik EBITDA”), w wysokości
nie mniejszej niż 25% wzrost w stosunku do wartości z 2019 roku, tj. nie
mniejsza kwota niż 109.635 tys. PLN;
5.1.3. w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika
zysku netto (net income), przy czym przez ten wskaźnik rozumie się zysk netto
przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wykazany
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, liczony
w danym okresie sprawozdawczym (dalej „Wskaźnik NI”), w wysokości nie
mniejszej niż 50% wzrost w stosunku do wartości z 2019 roku, przy czym
Wskaźnik NI za 2019 rok skorygowany będzie o wynik na działalności
zaniechanej i po korekcie wynosi 24.954 tys. PLN, tj. nie mniejsza kwota niż
37.431 tys. PLN;
w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika
wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), przy czym przez ten
wskaźnik rozumie się przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej do grupy kapitałowej Spółki, pomniejszone o wydatki inwestycyjne,
liczonych na danych skonsolidowanych (dalej „Wskaźnik FCF”) w wysokości
nie mniejszej niż 70.000 tys. PLN, przy czym wskaźnik FCF skorygowany
będzie (powiększony) o wydatki związane z realizacją umowy zawartej
pomiędzy Spółką a SIBS International sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) oraz
podmiotem dominującym wobec tej spółki, a dotyczącej sprzedaży akcji spółki
Paytel S.A. z siedzibą w Warszawie, które to zostaną wykazane w raporcie
rocznym Spółki za 2020 rok.
5.2. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2021 uzależniona jest
od spełnienia poniższych kryteriów:
5.2.1. w 10% od spełnienia Kryterium Rynkowego;
w 30% od osiągnięcia Wskaźnika EBIDTA w wysokości nie mniejszej niż 25%
wzrost w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż
137.043,75 tys. PLN;
5.2.3. w 30% osiągnięcia Wskaźnika NI w wysokości nie mniejszej niż 50% wzrost
w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 56 146,5 tys.
PLN;
5.2.4. w 30% osiągnięcia Wskaźnika FCF w wysokości nie mniejszej niż 50% wzrost
w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 105.000 tys.
PLN.
5.3. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2022 uzależniona jest
od spełnienia poniższych kryteriów:
5.3.1. w 10% od spełnienia Kryterium Rynkowego;
w 30% od osiągnięcia Wskaźnika EBIDTA w wysokości nie mniejszej niż 15%
wzrost w stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż
157.600,31 tys. PLN;
w 30% osiągnięcia Wskaźnika NI w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost w
stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 70.183,125 tys.
PLN;
5.3.4. w 30% osiągnięcia Wskaźnika FCF w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost
w stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 131.250 tys.
PLN.
5.4. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów wynikowych za danych rok, Warranty
Subskrypcyjne będą przydzielane przez Zarząd lub odpowiednio Radę Nadzorczą
wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów Subskrypcyjnych nie
może przekroczyć procent osiągniętego kryterium wynikowego, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.5 poniżej, liczba
Warrantów Subskrypcyjnych przydzielanych nie powinna przekroczyć 1/3 ogólnej liczby
Warrantów Subskrypcyjnych.
5.5. W przypadku, gdy dane kryterium wynikowe za dany rok nie zostanie osiągnięte w tym
roku, zaś kryterium to w kolejnych latach zostanie osiągnięte w stopniu, który powoduje
spełnienie tego kryterium wynikowego za wszystkie poprzednie lata – Osoby Uprawnione
będą uprawnione do realizacji wszystkich przyznanych Uprawnień zależnych od danego
kryterium wynikowego.
5.6. Jeżeli dane kryterium wynikowe zostanie osiągnięte w stopniu mniejszym niż 100% (sto
procent) założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym
niż 80% (osiemdziesiąt procent) tej wartości, wówczas realizacja Uprawnień nastąpi w
ilości pomniejszonej o dwukrotność punktów procentowych niezrealizowanego kryterium
wynikowego.
5.7. Nieosiągnięcie Kryterium Rynkowego, jednakże na poziomie równym lub wyższym niż 80
(osiemdziesiąt) punktów procentowych, będzie powodować możliwość realizacji
Uprawnień w ilości pomniejszonej o procent odpowiadający dwukrotności
niezrealizowanych punktów procentowych poniżej celu 100 (sto) punktów procentowych
w ramach Kryterium Rynkowego.
5.8. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie w stosunku do Osób
Uprawnionych kryterium lojalnościowe, rozumiane jako świadczenie pracy lub pełnienie
funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej na podstawie powołania, umowy
o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie
pieniężne od Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej od dnia włączenia danej Osoby
Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia stwierdzenia
spełnienia Kryterium Wynikowego lub Kryterium Rynkowego oraz ewentualnych kryteriów
dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu
do Członków Zarządu Spółki.
5.9. Spełnienie kryterium lojalnościowego i ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych
przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu
Spółki, łącznie ze spełnieniem celów wskazanych powyżej, będzie wymagane do
realizacji Uprawnień. Realizacja Uprawnień powoduje ich wygaśnięcie.
5.10. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia Uprawnień
wskutek, w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania
obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z
interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.
5.11. Wskaźnik EBITDA, Wskaźnik NI oraz Wskaźnik FCF nie powinny uwzględniać tzw.
zdarzeń jednorazowych (poza wymienionymi w niniejszej uchwale). O kwalifikacji danego
zdarzenia jako jednorazowego oraz o kwalifikacji wydatku na potrzeby niniejszego
Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza.
5.12. Warranty Subskrypcyjne mogą być przydzielane w danym roku, jeżeli podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w swoim sprawozdaniu lub opinii
nie zawarł istotnych zastrzeżeń.
6. WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW ORAZ REALIZACJA PROGRAMU
6.1. Weryfikacji spełnienia Kryterium Wynikowego przez Osoby Uprawnione będzie
dokonywać Zarząd Spółki w terminie do 14 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy w którym dojdzie do spełnienia kryteriów wynikowych. W stosunku do
Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki powyższej weryfikacji będzie
dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji
kryteriów wynikowych przez Zarząd Spółki.
6.2. Stosownie do ustalonej formy realizacji Uprawnień oferta objęcia Warrantów
Subskrypcyjnych lub nabycia Akcji Własnych zostanie skierowana do Osób
Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki lub Rady
Nadzorczej Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki w przedmiocie pozytywnej
weryfikacji celu i kryteriów Programu Motywacyjnego.
7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
7.1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności
niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.