Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 17/2022) 10 / 6 / 2022

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
działając w imieniu i na rzecz AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297821, reprezentującego VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-898), przy Pl. Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, w ramach którego został wydzielony Subfundusz 1 („Akcjonariusz”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 506 196 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam kandydaturę Krystiana Brymory (PESEL: 87070904692) na członka Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszony powyżej kandydat spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.