Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną (Raport: 21/2013) 18 / 6 / 2013

Temat: Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż spółka zależna Comp Centrum Innowacji sp. z
o.o. zbyła – na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu rozliczenia transakcji nabycia od Trans Tech S.A. z
siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki – 34.485 akcji Spółki, po średniej cenie
74,63 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 86.212,50 zł, stanowią 0,6% kapitału
zakładowego i dają 34.485 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji Spółka wraz z jednostkami
zależnymi posiada 679.639 akcji, które stanowią 11,48% kapitału zakładowego i dają 679.639 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo
głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.