Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Raport: 20/2013) 18 / 6 / 2013

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta o następującej treści:
„W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 4) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji
poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950) informuję, iż w dniu dzisiejszym otrzymałem
informację o realizacji złożonej w dniu 13 czerwca 2013 r. w Warszawie przez osobę blisko ze mną związaną –
Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której to Comp Spółka Akcyjna posiada udziały
stanowiące 100% kapitału zakładowego, dyspozycji zbycia w drodze transakcji cywilnoprawnej rozliczanej poza
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie – 34.485 (trzydzieści cztery tysiące
czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji wyemitowanych przez Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po cenie
jednostkowej 74,63 (siedemdziesiąt cztery i 63/100) złote za jedną akcję. Jednocześnie informuję, iż zarówno w
Comp Spółka Akcyjna, jak i w Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. pełnię funkcję Prezesa Zarządu.”