Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 (Raport 1/2018) 12 / 1 / 2018

Temat: Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), informuje o zwołaniu
zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku
zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej:
„Zgromadzenie Obligatariuszy”).
Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie kancelarii
Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.
Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, jak również
możliwości uzyskania dokumentów dotyczących przedmiotu Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA
OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I/2017
SPÓŁKI COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Warszawa, 12 stycznia 2018 roku
Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230
Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, NIP: 5220001694, REGON:
012499190, o kapitale zakładowym w wysokości 14.795.470,00 złotych, wpłaconym w
całości (dalej: „Emitent”), niniejszym działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art.
51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej:
„Ustawa o Obligacjach”) z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy
obligacji serii oznaczonej jako I/2017 wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 r. (dalej:
„Obligacje”) na dzień 2 lutego 2018 r. (dalej: „Dzień Zgromadzenia”), godzinę 10:00
(dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).
Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch
Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.
PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA
Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie w sprawie
wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji polegających w
szczególności na:
ustanowieniu przez Emitenta dodatkowego zabezpieczenia
Obligacji w postaci hipoteki umownej na nieruchomości
stanowiącej własność Emitenta oraz
usunięciu mechanizmu obligującego Emitenta do badania
Wskaźnika Zabezpieczenia rozumianego jako wyrażony w
procentach stosunek łącznej wartości akcji w kapitale spółki
Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą
w Zabrzu obciążonych zastawem rejestrowym na
zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z
Obligacji do łącznej wartości wyemitowanych i
niewykupionych Obligacji; oraz
usunięciu mechanizmu obligującego Emitenta do
ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia obligacji w
razie spadku Wskaźnika Zabezpieczenia poniżej poziomu
130 % oraz usunięcie uprawnienia do zwalniania
zabezpieczenia Obligacji w przypadku osiągnięcia
Wskaźnika Zabezpieczenia na poziomie co najmniej 180%.
Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do
podejmowania uchwał.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy oraz operat szacunkowy sporządzony dla
nieruchomości, o której mowa w pkt 1.1. tir (i) powyżej są dostępne w siedzibie Emitenta.
Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy
proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz
szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.
Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych
porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z
punktem 1.2 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy
odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni
przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać
przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres
poczty elektronicznej.
PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY
Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy
zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta, co najmniej na 7 dni przed Dniem
Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 26 stycznia 2018 r.) świadectwo depozytowe
wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do dnia
przypadającego 30 dni od Dnia Zgromadzenia lub do dnia zwrotu świadectwa
wystawiającemu (dalej: „Świadectwo Depozytowe”). Świadectwo Depozytowe nie może
zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy
będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z
punktem 2.1 powyżej.
Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy
Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia
Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za
zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez
Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez
pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik
Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani
pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika
stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien
przedstawić:
Świadectwo Depozytowe oraz
w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru
Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego
odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla
Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób)
reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty
Obligatariusza.

Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez
pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
Świadectwo Depozytowe oraz
w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – odpis (lub
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru
Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego
odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla
Obligatariusza; oraz
dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej
(reprezentujących) Obligatariusza; oraz
dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie.
Celem ułatwienia organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy – Emitent prosi o przesłanie zgłoszeń o
udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3-1.4, 2.2 powyżej oraz skanów pełnomocnictw i
dokumentów, o których mowa w pkt 2.6.1-2.6.2 lub 2.7.1-2.7.2 i 2.7.4 powyżej na niniejsze adresy
mailowe: Andrzej.Wawer@comp.com.pl, krzysztof.morawski@comp.com.pl, piotr.smoluch@actlegalbsww.com, wioletta.wyrzykowska@actlegal-bsww.com, inwestor_www@comp.com.pl.
Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane
są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w
Ustawie o Obligacjach.
PODPISY
W imieniu Emitenta:
Podpis: __________________
Imię i nazwisko: Krzysztof Morawski
Funkcja: Wiceprezes Zarządu
Podpis: __________________
Imię i nazwisko: Andrzej Wawer
Funkcja: Członek Zarządu

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close