Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport: 6/2016) 31 / 3 / 2016

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 24 marca 2016 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 25 marca 2016 roku Aviva OFE posiadał 296.385 sztuk
akcji Spółki, stanowiących 5,008% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
296.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,008% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 29 marca 2016 Aviva OFE posiadał 295.704
sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,997% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 295.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów.”