Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2016) 15 / 3 / 2016

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI
S.A.”, „Towarzystwo”), zawiadamia, iż udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej
liczbie głosów COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekroczył 5%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z przejęciem przez ALTUS TFI S.A.
w dniu 9 marca 2016 r. od FORUM TFI S.A. funduszy inwestycyjnych Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
oraz Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w trybie art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. 2014 poz. 157, z 2015 poz. 73 z późn. zmian).
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 295 562 akcji
Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 295 562 głosów, co
stanowiło 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 304 690 akcji Spółki,
stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 304 690 głosów w Spółce, co stanowi
5,15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pozostałe fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie
posiadają akcji Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 5 918 188. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close