Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2016) 15 / 3 / 2016

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI
S.A.”, „Towarzystwo”), zawiadamia, iż udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej
liczbie głosów COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekroczył 5%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z przejęciem przez ALTUS TFI S.A.
w dniu 9 marca 2016 r. od FORUM TFI S.A. funduszy inwestycyjnych Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
oraz Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w trybie art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. 2014 poz. 157, z 2015 poz. 73 z późn. zmian).
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 295 562 akcji
Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 295 562 głosów, co
stanowiło 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 304 690 akcji Spółki,
stanowiących 5,15% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 304 690 głosów w Spółce, co stanowi
5,15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pozostałe fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie
posiadają akcji Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 5 918 188. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”