Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 46/2017) 7 / 12 / 2017

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie
od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2)
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS
TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział o co najmniej 2% w ogólnej liczbie
głosów w Comp S.A. („Spółka”).
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 1 grudnia 2017 roku na sutek wejścia w życie
zmiany statutu funduszu Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zgodnie z którą
towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 733 053 akcji
Spółki, stanowiących 12,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 733 053 głosów, co
stanowiło 12,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z
tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 607 140 akcji
Spółki, stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 607 140 głosów w
Spółce co stanowi 10,26% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5 918
188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”