Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 46/2017) 7 / 12 / 2017

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie
od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2)
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS
TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział o co najmniej 2% w ogólnej liczbie
głosów w Comp S.A. („Spółka”).
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 1 grudnia 2017 roku na sutek wejścia w życie
zmiany statutu funduszu Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zgodnie z którą
towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 733 053 akcji
Spółki, stanowiących 12,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 733 053 głosów, co
stanowiło 12,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z
tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 607 140 akcji
Spółki, stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 607 140 głosów w
Spółce co stanowi 10,26% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5 918
188.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak
jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close