Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15% (Raport 31/2019) 23 / 9 / 2019

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od
akcjonariusza MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
”Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
184 poz. 1539 z późn. zmianami) Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występujące w imieniu
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „Metlife OFE”) informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. Metlife
OFE w wyniku kupna akcji COMP S.A. (dalej „Spółka”) zwiększył swój stan posiadania akcji w Spółce powyżej 15
% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia tabela.
Liczba posiadanych akcji przed zawarciem transakcji: 877 807
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324
Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 877 807
Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324
Liczba posiadanych akcji po zawarciu transakcji: 945 429
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750
Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 945 429
Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750
W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź szczegółowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 523 56 24,
bądź mailowy middleofficepoland@metlife.pl”
Oryginał zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.