Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 32/2018) 6 / 7 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Jacka Papaja, o następującej treści:

„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ja, niżej podpisany Jacek Włodzimierz Papaj, niniejszym informuję, iż w dniu 4 lipca 2018 r. złożyłem trzy zlecenia przeksięgowania na rzecz osób trzecich, w transakcjach zawieranych poza systemem obrotu, 19.567 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,33% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 19.567 głosom, stanowiących 0,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 10% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 603.951 akcji, stanowiących 10,20% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 603.951 głosom, stanowiącym 10,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 584.384 akcje, stanowiące 9,87% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 584.384 głosom, stanowiącym 9,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close