Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 32/2018) 6 / 7 / 2018

Temat: Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Jacka Papaja, o następującej treści:

„W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ja, niżej podpisany Jacek Włodzimierz Papaj, niniejszym informuję, iż w dniu 4 lipca 2018 r. złożyłem trzy zlecenia przeksięgowania na rzecz osób trzecich, w transakcjach zawieranych poza systemem obrotu, 19.567 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,33% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 19.567 głosom, stanowiących 0,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 10% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 603.951 akcji, stanowiących 10,20% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 603.951 głosom, stanowiącym 10,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 584.384 akcje, stanowiące 9,87% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 584.384 głosom, stanowiącym 9,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.”