Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 28/2015) 28 / 10 / 2015

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym informuje
on o fakcie zawarcia i wykonania, w drodze złożenia w dniu 26 października 2015 r. w Warszawie zlecenia nabycia
na rynku regulowanym, akcji Emitenta. Przedmiotem transakcji był zakup 740 (siedemset czterdzieści) sztuk akcji
zwykłych na okaziciela emitowanych przez Comp S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, po średniej cenie jednostkowej 59,45 zł
(pięćdziesiąt dziewięć złotych i 45/100) za akcję.