Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej (Raport: 27/2013) 18 / 7 / 2013

Temat: Zawiadomienie o transakcji osoby majacej dostep do informacji poufnej
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – Pana
Roberta Tomaszewskiego, o następującej treści:
„W związku z przepisem art. 160 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15
listopada 2005 roku (Dz. U. nr 229 poz. 1950), jako pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp
S.A. informuję, iż w dniu 18 lipca 2013 r. w Warszawie zawarłem transakcję sprzedaży – w ramach ogłoszonej
przez Comp S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r. oferty zakupu akcji Comp S.A. – na rzecz Comp S.A. 678 (sześćset
siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela wyemitowanych przez tę spółkę po cenie jednostkowej 67,00
(sześćdziesiąt siedem) złotych za jedną akcję.”