Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport: 28/2013) 18 / 7 / 2013

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 i 8
Kodeksu spółek handlowych oraz „Uchwały Nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do
dnia 31 grudnia 2013 roku do 469 513 akcji własnych Spółki” (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonej w dniu
26 czerwca 2013 r. „Oferty zakupu akcji Comp S.A.”, Spółka nabyła 149.000 akcji własnych Spółki, po średniej
cenie 67,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 375.500 zł, stanowią 2,52%
kapitału zakładowego i dają 375.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji Spółka wraz z
jednostkami zależnymi posiada 828.699 akcji, które stanowią 14% kapitału zakładowego i dają 828.699 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest
wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej
uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą
zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w
szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez
Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.