Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz osoby blisko związanej z taką osobą (Raport: 35/2014) 16 / 9 / 2014

Temat: Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz osoby blisko związanej z taką osobą
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu, w którym informuje on o fakcie
zawarcia i wykonania, w dniu 15 września 2014 r. w Warszawie umowy darowizny pomiędzy osobą wchodzącą w
skład organu zarządzającego Emitenta, a osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi. Przedmiotem transakcji było nieodpłatne przeniesienie 2.000 (dwóch
tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emitowanych przez COMP S.A. oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017 z rachunku papierów
wartościowych członka zarządu na rachunek papierów wartościowych osoby blisko związanej. Przeksięgowanie
nastąpiło poza rynkiem regulowanym na podstawie transakcji cywilnoprawnej.