Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie znaczącej umowy (Raport: 28/2011) 13 / 10 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 października 2011 roku otrzymał wiadomość o podpisaniu przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu umowy ze Spółką. Przedmiotem umowy jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN. Umowa została zawarta na okres 5 lat (udzielona gwarancja), a dostawa urządzeń zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Maksymalna wartość umowy wynosi 57.126.380 złotych i 76 groszy. Wartość kar umownych może przekroczyć 10% wartości umowy i nie jest możliwe określenie maksymalnej wysokości tych kar. Przekroczenie limitu może być związane z uprawnieniem zamawiającego do naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.