Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 31/2015) 23 / 12 / 2015

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka zawarła ze spółką
PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku umowy o łącznej wartości 113,8 mln zł netto. Umowy te spełniają razem
kryterium umowy znaczącej ze względu na osiągnięcie łącznej wartości stanowiącej nie mniej niż 10% kapitałów
własnych Spółki.
Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa podpisana przez Spółkę w dniu 23 grudnia 2015 r.
Umowa zawarta jest na okres 5 lat, a jej maksymalna wartość wynosi 84.280.000,00 zł.
Przedmiotem wskazanej umowy jest sukcesywna dostawa przez Spółkę na rzecz PKN Orlen S.A. towarów na
podstawie odrębnych zamówień, do których składania PKN Orlen S.A. nie jest zobowiązana. Towary objęte są 60
miesięczną gwarancją.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Odpowiedzialność Spółki na tle wskazanej umowy ustalona jest w formie kar umownych, których wartość może
przekroczyć 10% wartości umowy. Umowa nie określa limitu naliczanych kar umownych.
Umowa dopuszcza dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody
przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.