Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 30/2015) 23 / 11 / 2015

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2015 roku Spółka jako członek konsorcjum
firm Comp S.A. i Infinity Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zawarła z Województwem Podlaskim z siedzibą
w Białymstoku (dalej „Zamawiający”), umowę o łącznej wartości ok 55,3 mln zł brutto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie Infrastruktury Aktywnej Sieci SSPW oraz
przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług oraz wykonania wszelkich innych czynności potrzebnych do
realizacji przedmiotu umowy (znak: OR-II.272.12.2015).
W zakresie dostaw, instalacji i uruchomienia termin realizacji umowy Strony określiły na dzień 29 grudnia 2015
roku. Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 5 lat, oraz rękojmi na okres 2 lat, liczonych
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Wartość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych może przekroczyć 10% wartości umowy.
Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy na podstawie umowy.
Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar.
Umowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych
Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close