Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 26/2023) 17 / 8 / 2023

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”( informuje, że w dniu dzisiejszym pozyskał informację o zawarciu przez Spółkę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) umowy na dostawę do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji: przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” (dalej: „Zamówienie”).
Postępowanie dot. Zamówienia prowadzone było przez Zamawiającego w imieniu własnym i na jego rzecz oraz w imieniu i na rzecz następujących odbierających:
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej Centrum Informatycznym TASK, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Łódzkiej Uczelniane Centrum Informatyczne, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
Łączna wartość Zamówienia wynosi ponad 57 mln zł netto tj. ponad 70 mln brutto.
W ramach realizacji Zamówienia Spółka zobowiązana jest do (1) dostawy przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu; oraz (2) objęcia przedmiotu Zamówienia gwarancją na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku. Przedmiot Zamówienia objęty jest rękojmią ustawową.
Termin wykonania Zamówienia wynosi 121 dni liczonych od momentu zawiadomienia o gotowości do przyjęcia dostawy Wykonawcy, przy czym rozliczenie Zamówienia musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Maksymalna wysokość kar umownych określona została na poziomie 50% kwoty netto maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
W umowie zastrzeżono możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.