Zawarcie umowy znaczącej (Raport 26/2023) 17 / 8 / 2023

Temat: Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”( informuje, że w dniu dzisiejszym pozyskał informację o zawarciu przez Spółkę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) umowy na dostawę do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji: przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” (dalej: „Zamówienie”).
Postępowanie dot. Zamówienia prowadzone było przez Zamawiającego w imieniu własnym i na jego rzecz oraz w imieniu i na rzecz następujących odbierających:
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej Centrum Informatycznym TASK, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Łódzkiej Uczelniane Centrum Informatyczne, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
Łączna wartość Zamówienia wynosi ponad 57 mln zł netto tj. ponad 70 mln brutto.
W ramach realizacji Zamówienia Spółka zobowiązana jest do (1) dostawy przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu; oraz (2) objęcia przedmiotu Zamówienia gwarancją na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku. Przedmiot Zamówienia objęty jest rękojmią ustawową.
Termin wykonania Zamówienia wynosi 121 dni liczonych od momentu zawiadomienia o gotowości do przyjęcia dostawy Wykonawcy, przy czym rozliczenie Zamówienia musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Maksymalna wysokość kar umownych określona została na poziomie 50% kwoty netto maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
W umowie zastrzeżono możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close