Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2015) 5 / 2 / 2015

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka zawarła ze spółką
Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o łącznej wartości przekraczającej 40 mln zł netto. Umowy te
spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.
Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 5 lutego 2015 r. przez Spółkę (Zamawiającego) na
kwotę 39,5 mln zł netto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest realizacja przez Decsoft S.A. („Wykonawca”) na rzecz Spółki usług
obejmujących dostawę, wdrożenie i serwisowanie sprzętu i oprogramowania. Dostawy i wdrożenie nastąpią do
dnia 31 marca 2015 r. Umowa zawarta jest na okres 3 lat (gwarancja i rękojmia) liczonych od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa zawarta została z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, tj. wejście w życie umowy z Wykonawcą
uzależnione jest od zawarcia przez Konsorcjum, którego członkiem jest Spółka, umowy na „Dostawę i wdrożenie
infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji
on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed
zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum
Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”, numer postępowania ZP-1/DTP/2014”.
Wartość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych może przekroczyć 10% wartości umowy.
Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy na podstawie umowy.
Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Spółki do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość zastrzeżonych kar.