Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2015) 5 / 2 / 2015

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka zawarła ze spółką
Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o łącznej wartości przekraczającej 40 mln zł netto. Umowy te
spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.
Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 5 lutego 2015 r. przez Spółkę (Zamawiającego) na
kwotę 39,5 mln zł netto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest realizacja przez Decsoft S.A. („Wykonawca”) na rzecz Spółki usług
obejmujących dostawę, wdrożenie i serwisowanie sprzętu i oprogramowania. Dostawy i wdrożenie nastąpią do
dnia 31 marca 2015 r. Umowa zawarta jest na okres 3 lat (gwarancja i rękojmia) liczonych od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa zawarta została z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, tj. wejście w życie umowy z Wykonawcą
uzależnione jest od zawarcia przez Konsorcjum, którego członkiem jest Spółka, umowy na „Dostawę i wdrożenie
infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji
on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed
zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum
Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”, numer postępowania ZP-1/DTP/2014”.
Wartość zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych może przekroczyć 10% wartości umowy.
Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy na podstawie umowy.
Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień Spółki do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wysokość zastrzeżonych kar.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close